• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

/Files/images/1018_91.jpg

Вільхівський дошкільний навчальний заклад надає публічну інформацію керуючись

Законом УкраїниПро доступ до публічної інформаціїта

Указом Президента УкраїниПитання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Надання публічної інформації Вільхівський ДНЗ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

-Від фізичної особи;

-Від юридичної особи;

-Від об’єднань громадян;

Поштова адреса закладу для подання інформаційного запиту:

62431, Харківська область, Харківський район, с.Вільхівка, вул. Набережна ,б. 24-а, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (057) 747-89-44;

електронна пошта: dnz-vilhivka@ukr.net

Відповідь на запит буде надаватися у письмовій формі, або у формі зазначеній запитувачем не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інший термін відповідно до Закону(ст. 20 Закону).
Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо виконання запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то запитувач повинен відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк (ст.21Закону).

Оскарження рішень, дій чи бездіяльністі розпорядників інформації

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

/Files/images/169.gif

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом
Вільхівського ДНЗ
від 03.01.2017 № 7

Положення
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Вільхівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області

1. Загальна частина

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Вільхівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області (далі – заклад) відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

· запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні ліцею;

· публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання закладом своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні закладу;

· запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

· звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

· суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

1.4. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації закладу при здійсненні нею своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність закладу організовують і забезпечують відповідальні особи структурних підрозділів закладу у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність закладу

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність закладу забезпечується шляхом:

1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті закладу;

3) надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність закладу може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3. Публічна інформація про діяльність закладу надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в закладі.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами закладу.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність закладу обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність закладу, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті закладу забезпечують керівники структурних підрозділів закладу у межах їх компетенції та сфери відповідальності.

3. Надання публічної інформації про діяльність закладу

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відповідно до законів України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

Порядок взаємодії закладу з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства закладу (далі – Інструкція), розміщується на офіційному веб-сайті закладу, інформація, що підготовлена відповідальними особами закладу з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті закладу підлягають:

1) інформація про заклад та його діяльність:

· місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону інформаційного центру;

· прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти завідувача закладу, а також відповідальних осіб закладу;

· розклад роботи та графік прийому громадян у закладі;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності закладу;

4) дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5) відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні закладу;

6) звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

7) інші відомості про діяльність закладу, які належать до публічної інформації;

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.4. Запитувач інформації має право звернутися до закладу із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у закладі або роздрукувати на офіційному веб-сайті закладу (додатки 3–6 до цього Положення).

Якщо запит на інформацію надійшов до закладу поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – "Запит на публічну інформацію".

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена у закладі особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу закладу, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в журналі реєстрації.

4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції запити на інформацію виокремлюються та невідкладно передаються до розпорядників закладу для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

4.3. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності закладу, особою, відповідальною за надання відповідей на запит, визначаються особи самостійних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5 цього Положення. Співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до закладу запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до закладу у вигляді електронного документа, здійснюється секретарем закладу після їх роздрукування на паперовому носії.

4.5. Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

4.6. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до закладу.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до закладу запиту.

4.7. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, відповідальний за надання публічної інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку керівник самостійного структурного підрозділу письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до закладу.

4.8. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, відповідальний за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до закладу запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.9. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.

5. Порядок надання публічної інформації про діяльність закладу

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність закладу надається керівником за його підписом.

Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності закладу, виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою, відповідальною за надання відповіді, – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом завідувача закладу.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса закладу, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана публічна інформація про діяльність закладу належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з завідувачем закладу.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у закладі відповідно до Інструкції.

5.5. Заклад має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) заклад не володіє і не зобов’язаний відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

· ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

· загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

· підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням закладу та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

5.7. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

Додаток 1
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації
у Вільхівському ДНЗ,
затвердженого наказом закладу
від 03.01.2017 № 7

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,
а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

1. Не належить до публічної:

- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

- інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

- внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності відділу освіти, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у закладі є:

- конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

- таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі;

- службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

Додаток 2
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації
у Вільхівському ДНЗ,
затвердженого наказом закладу
від 03.01.2017 № 7

Перелік документів, які становлять інформацію з обмеженим доступом

1. Книга наказів по закладу (накази з особового складу, з організації навчально-виховної роботи, про номенклатуру справ у закладі, ).

2. Книга обліку особового складу педагогічних працівників.

3. Трудові книжки працівників закладу.

4. Штатний розпис закладу. Посадові обов’язки працівників закладу.

5. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність.

6. Журнали відвідування.

7. Журнал планування та обліку роботи гуртків

8. Книга запису наслідків внутрішнього шкільного контролю.

9. Навчальні плани і програми.

10. Доповідні записки, заяви та пояснення.

11. Звіти, інформації, довідки щодо медичного огляду учнів.

12. Особові справи дітей навчального закладу.

13. Книга обліку трудових книжок працівників.

14. Особові справи вихователів.

15. Доповідні записки, інформації, які направлені до вищих навчальних органів.

16. Акти форми Н-1, Н-2 про нещасні випадки.

17. Журнали реєстрації нещасних випадків з учнями.

18. Звіти, інформації, довідки про організацію харчування. Списки дітей, які звільнені від плати за харчування, підстави, занесення їх до списків.

19. Облік дітей мікрорайону закладу

20. Ідентифікаційний код, паспортні дані працівників, дітей.

Додаток 3
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації
у Вільхівському ДНЗ,
затвердженого наказом закладу
від 03.01.2017 № 7

ПОРЯДОК
взаємодії закладу із представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія закладу з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії закладу з ЗМІ покладається на завідувача закладу.

3. Представники ЗМІ, присутні на заходах що проводяться закладом, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб, не заважати проведенню офіційного заходу.

4. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють.

5. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме заклад, здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті закладу прес-анонсів.

6. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює вихователь Купрікова І.В. та завгосп закладу.

7. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

8. Відповіді на запити на інформацію представників ЗМІ щодо діяльності закладу готує у межах своєї компетенції завідувач закладу.

9. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

Кiлькiсть переглядiв: 183

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.